Köpvillkor

Pris och betalning

Alla priser på Bröllopsdekorationer.com och Kalasdekorationer.se är inklusive moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning. Frakt tillkommer på alla priser. Vid överenskommelse om  annat leveranssätt än via Posten justeras de nya fraktpriserna efter överenskommelse via e-mejl. Betalning sker via Klarna där kan du betala direkt, senare eller i omgångar med alla de vanliga betalsätten. Klarna sköter vår betalningsbevakning. Vid köpet görs en mikroupplysning för att vi ska veta att du är du. Dina personuppgifter behandlas då i enlighet med personuppgiftslagen.

Leverans

Våra leveranser sker i turordning om inget annat är överenskommet vid beställning. Leveranstid, normalt  2-3 arbetsdagar, med reservation för förseningar. Under högsäsong eller hög belastning kan leveranstiden vara något längre därför är viktig att ni skriver till oss bröllops, kalas datum. Beställnings produkter har längre leveranstid och skickas oftast separat. Vi använder Posten för våra försändelser. Du hämtar Ditt paket när det passar Dig hos närmaste av Postens kontor/ombud i Sverige. Mindre försändelser skickas som 1:a klass brev.
Fraktkostnaden beräknas på vikten av de varor du beställer.
Frakten för hyres artiklar räknas separat och inte ingår i order. Ej uthämtade paket debiteras med 200 kr avseende frakt och administration.

Ångerrätt

30 dagars ångerrätt.

Kunden betalar frakten.

Kontakta kundtjänst vid frågor.Returadress:
Annas Butik

Fisketorp 56

45596 Hedekas

Reklamation
 Om varan är trasig, transportskadad eller om vi har skickat fel vara ska du kontakta oss så fort som möjligt. Vi betalar frakten för returen och skickar dig en ny vara eller en reparerad vara.

Rabattkod

Observera att rabattkoden inte kan kombineras med andra rabattkoder eller erbjudanden.
Vid ett köptillfälle används en rabattkod.

Övrigt

Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsman godkännande. Bröllopsdekorationer.com reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella tryckfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Integritetspolicy för AURIXA DECOR

Denna Integritetspolicy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur AURIXA DECOR ( Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekoraioner.com )org. Nr 7006078666 samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp och övrig kontakt med Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com såsom besök på webbplats.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig
AURIXA DECOR är personuppgiftsansvarig för Kalasdekorationer.se och Bröllopsdekorationer.com behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
AURIXA DECOR samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, vi tar fram offerter, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, använder dig av vår kundtjänst, besöker vår webbplats eller ett event som AURIXA DECOR anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med AURIXA DECOR och för att AURIXA DECOR ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av våra webbplatser
 • Uppgifter om dina köp


För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in och behandlar om dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev är:

 • E-postadress

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
För dig som är kund till AURIXA DECOR
AURIXA DECOR behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring e-post avseende AURIXA DECOR varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

För dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev
Utöver uppräkningen ovan behandlar Aurixa Decor personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev i syfte att:

 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende våra varor och tjänster

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
AURIXA DECOR baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller nyhetsprenumerant, så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Aurixa Decor behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan AURIXA DECOR ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

  

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. AURIXA DECOR kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Aurixa Decor rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vi sparar uppgifter om nyhetsbrevprenumeranter så länge prenumerationen pågår. Du kan när som helt avregistrera dig genom att klicka på länken i nyhetsbreven.

 

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av AURIXA DECOR om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata AURIXA DECOR rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


10. Ändring av integritetspolicy
AURIXA DECOR har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.
 

11. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. AURIXA DECOR har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.
 

12. Dina rättigheter
AURIXA DECOR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

AURIXA DECOR kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

1.Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

2.Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

3.Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4.Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.2). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att Vedum behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@brollopsdekorationer.com . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 

13.Cookies
När du besöker vår webbplats använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy som finns tillgänglig på vår webbplats.
 

14. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

AURIXA DECOR
Ausra Karlsson
Hällungstad 10
45596  Hedekas

E-post: info@brollopsdekorationer.com